Dokumenty do pobrania


                   UMOWA/WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZIE JĘZYKOWYM

       Zawarta w dniu  ………………pomiędzy ……………………………………………………

   zamieszkałym/łą w……………………………….   przy ul. ………………………………………, występującym

   jako rodzic/opiekun prawny…………………………………..a „KERN’S SCHOOL OF EGLISH” w Warszawie,

   ul.Symfonii 4/35 reprezentowanym przez Krzysztofa J.Kerna – właściciela szkoły.

 

 1. Umowa niniejsza dotyczy  kursu językowego na obozie w Bęsi  i zostaje  zawarta na podstawie aktualnej                  oferty Kern’s School of English, zawierającej ceny, terminy, warunki pobytu i szkolenia.

 

  2. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się z poniższymi warunkami uczestnictwa, oraz po wpłaceniu

      pierwszej raty opłaty za wyjazd na obóz językowy.

 

  3. Opłatę za obóz językowy należy wnieść w następujących ratach: I ratę 890 PLN przy zapisie,

      II ratę 1000 PLN  najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem obozu.

 

  4. Po otrzymaniu podpisanej umowy i zaliczki na wyjazd, Kern’s School of English wysyła kartę kwalifikacyjną

      (dokument kuratorium oświaty poświadczony przez lekarza) , którą należy dostarczyć mailem lub pocztą na

      2 tygodnie przed wyjazdem.

 

  5.  W przypadku rezygnacji z obozu z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, KSE dokonuje

       następujących potrąceń:

       a) 200 PLN przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 31 dnia przed datą rozpoczęcia obozu

       b) równowartość wpłaconej zaliczki przy rezygnacji w okresie od 30 do 21 dni przed datą rozpoczęcia obozu

       c) 50% ceny obozu przy rezygnacji w okresie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia obozu

       d) 80% ceny obozu przy rezygnacji od 7 do 3 dnia  przed wyjazdem

       e) 100% ceny przy rezygnacji w terminie krótszym niż 3 dni przed wyjazdem

 

  6.  Kern’s School of English zobowiązuje się do zapewnienia realizacji kursu językowego na obozie zgodnego z

       warunkami nauki, zakwaterowania, wyżywienia, organizacji czasu wolnego, dowozu itp. przedstawionymi

       w ofercie.

 

  7. Uczestnicy obozu letniego Kern’s School of English są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych

       wypadków (NNW).

 

  8. Kern’s School of English zobowiązuje rodziców do poinformowania  o chorobach i niedomaganiach

      dziecka, jeśli takie występują.

 

  9. Kern’s School of English nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie trwania obozu, które

      powstały wskutek działania przyczyn od niego niezależnych, tj. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe,

      strajki, a także wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków czy utraty

      zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczyciela.

 

10. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, przedmioty wartościowe, rzeczy zgubione czy

      pozostawione przez uczestników na obozie lub w środkach transportu.

      Na obozach, ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe oraz pieniądze należy przekazać do

      depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, zgubienie i zniszczenie

      w/w rzeczy nie oddanych do depozytu przez uczestnika.     

 

11. Rodzice (Opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez uczestnika

      podczas pobytu w ośrodku jak i poza nim (w środkach transportu, w trakcie wycieczek itp.).

 

12. Uczestnik obozu zobowiązuje się brać udział w całym programie wyjazdu, stosować się do poleceń wycho-

      wawców , przestrzegać regulaminu ośrodka, nie przeszkadzać innym w wypoczynku, nie palić papierosów, nie

      pić alkoholu, nie zażywać narkotyków oraz utrzymywać pokoje w porządku i czystości.

      W przypadku naruszenia powyższych punktów, w skrajnych przypadkach uczestnik może zostać

      wydalony z obozu bez zwrotu opłaty za obóz.

 

12.  Obóz językowy oferowany przez Kern’s School of English jest zgłaszany i  zatwierdzany w Kuratorium

       Oświaty w Warszawie.

 

13.  Uczestnik lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Kern’School of English danych 

       osobowych uczestnika zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 do celów marketingowych ( fotorelacji na stronie

       www.kern.com.pl a także przy następnej ofercie).

 

14. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzymuje uczestnik

      kursu, drugi pozostaje dla Kern’s School of English.

 

 

 

 

..............................                                                                                ..............................................................

 Krzysztof J.Kern                                                                                                             podpis rodzica lub prawnego opi
Kern's School of English   Krzysztof J.Kern     ul. Symfonii 4/35, 02-787 Warszawa
tel.: 0606 22 85 11,    0606 22 76 11,    e-mail: kkern@onet.pl